Wij zijn op onze school trots op de grote betrokkenheid van ouders bij allerhande activiteiten in en rond de school. In onderstaande alinea’s lichten wij ons werk toe. Samen werken wij mee aan een mooie schoolloopbaan van uw kind(eren) op de Bonifatiusschool.

Onderstaand een kleine uiteenzetting van wat u van de oudervereniging kunt en mag verwachten. Bij het organiseren van de vele activiteiten kunnen we altijd hulp gebruiken, deze oproep komt dan via Parro. Dankzij uw medewerking en belangstelling kunnen wij vele extraatjes voor onze kinderen realiseren, en wat de tijd betreft:

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK

Algemene gegevens:

  • Ouders, waarvan de kinderen op de St. Bonifatiusschool zitten, zijn automatisch lid van de oudervereniging.
  • Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door de oudervereniging en bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 15 leden.
  • De leden van de oudervereniging worden door de algemene ledenvergadering gekozen uit de leden, waarbij gestreefd wordt naar een evenredige verdeling over de groepen.
  • Leden van de oudervereniging maken minimaal 2 en maximaal 6 jaar deel uit van de oudervereniging.
  • Uit de leden wordt een dagelijks bestuur gekozen, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
  • De oudervereniging heeft geen wettelijke bevoegdheid, de medezeggenschapsraad daarentegen wel, namelijk: advies- of instemmingsrecht bij besluiten genomen door het team of schoolbestuur.

Doel:
Volgens het reglement is dit: het bevorderen van de relatie tussen ouders, onderwijzend personeel en schoolbestuur op zodanige wijze, dat de werkzaamheden van de oudervereniging bijdragen tot het optimaal functioneren van de school en het onderwijs. Kortom: op een positieve manier de betrokkenheid van de ouders met de school bevorderen.

Taken:

  1. Adviserende taak t.a.v. onderwerpen waarbij opvoeding, begeleiding of onderwijsondersteunende activiteiten betrokken zijn ( in vergaderingen).
  2. Suggesties of opmerkingen van ouders bespreken met de desbetreffende leerkracht.
  3. Stimuleren en organiseren van en meehelpen aan de activiteiten rond het schoolgebeuren.

Financiën:

INKOMSTEN: UITGAVEN:
Ouderbijdrage Carnaval
Diverse acties o.a. Sinterklaas
 -oud papier Kerst
 -Plantenactie Pasen
 -fancy fair Schoolreisjes
Speelplein
Afscheid groep 8
Wensenlijst team
Kuurne groep 7 en 8

Ouderbijdrage:
Een aantal zaken op school wordt niet door de overheid bekostigd zoals het Sinterklaasfeest, de kerstviering, carnavalsfeest, excursies, sportdagen, schooluitje, driedaagse kamp groep 8 en uitwisseling met Wijzer in Kuurne (België). De onkosten hiervan worden betaald uit de begroting van de oudervereniging.
De ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten waaraan alle kinderen plezier hebben. Het zal duidelijk zijn dat zonder uw bijdrage een aantal activiteiten niet meer kan plaats vinden. Hoewel de ouderbijdrage niet verplicht is, verwachten we wel dat iedereen deze zal voldoen.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij de oudervereniging.

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 35,00 per kind.

De ouderbijdrage is onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene ledenvergadering die aan het begin van het schooljaar wordt gehouden.

Voor kinderen die voor 31 december van het lopende schooljaar instromen zal de volledige bijdrage geïnd worden, voor kinderen die na 1 januari en voor 1 mei instromen wordt een bedrag ad € 20,- geïnd.

Voor kinderen die na 1 mei beginnen en mee gaan op schoolreisje vragen we om een bijdrage van € 10,-

De ouderbijdrage zal in de maand oktober van uw bank- of girorekening worden afgeschreven.

 

De overige bijdragen worden zoals in onderstaande tabel staan vermeld van uw bank- of girorekening  afgeschreven.

Activiteit Maand van afschrijving Bedrag
Schoolbijdrage Oktober € 35,00
Kamp groep 8 September € 45,00
Kuurne, groep 7 + 8 April € 50,00

Tijdens de algemene jaarvergadering van de oudervereniging wordt door het bestuur van de oudervereniging verantwoording afgelegd over de bestede gelden.

Jaarvergadering:
Ieder jaar is er een algemene ledenvergadering (jaarvergadering). Het financieel jaaroverzicht wordt bekend gemaakt door de penningmeester. Dit jaarverslag is vooraf gecontroleerd door de kascommissie. Aftredende OV-leden nemen op deze avond afscheid. Nieuwe OV-kandidaten worden verkiesbaar gesteld en zittende leden worden herkiesbaar gesteld. Wanneer er ouders zijn, die willen toetreden tot de ouderraad, dan kunnen ze zich richten tot de OV-leden. Gewone, gezonde belangstelling en inzet voor de school is al voldoende. Van harte welkom!

NB voor de ophaaldata van het oud papier verwijzen we naar de kalender afvalinzameling van de gemeente Haaksbergen.

 

Jaarverslag OV 2019 2020 voor ouders